Pollinering avgörande för biologisk mångfald

|16/03, 2021

Pollinering avgörande för biologisk mångfald

Pollinering av insekter är nödvändig eller gynnsam för två tredjedelar av alla odlade grödor i världen och ungefär 80 procent av världens vilda växter. I Sverige har honungsbin och humlor en nyckelroll i pollineringen men även t ex fjärilar och blomflugor.

Omslagsbild av boken Pollenkyssen

Pollenkyssen

Boken berättar på ett enkelt sätt om ekosystemtjänsten pollinering för barn 5-9 år.

Läs mer

En bra pollinering har stor ekonomisk betydelse för odlingen av oljeväxter, åkerböna och klöverfrö samt för frukt- och bärodlingen. Studier visar en ökad skörd av äpplen och päron med 70 procent, av jordgubbar med 20 procent och av raps med upp till 25 procent. God pollinering säkrar inte bara en god skörd, den ger också produkterna en högre kvalitet, den ökar t ex oljehalten i rapsfröna och gör också att frukten blir större och jämnare i formen, så som vi konsumenter vill ha dem.

För att få så bra pollinering – och skörd med hög kvalitet - som möjligt köper många frukt- och bärodlare in pollinatörer till sina odlingar. Då kan man välja mellan honungsbin (Apis mellifera), jordhumlor (Bombus terrestris). En kombination av dessa båda är det bästa. Bina är många, ett stort bisamhälle kan ha 60 000 arbetsbin, men tycker om värme och jobbar mest aktivt i temperaturer över 10-12oC och inte morgon och kväll. Humlorna jobbar större delen av dagen och även när det är kyligt och molnigt. Honungsbin är viktigast för grödor som blommar tidigt (höstraps och vinbär) eftersom humlesamhällena är små i början av året. I grödor som blommar senare (åkerböna och rödklöver) har däremot humlorna en stor betydelse. De största humlesamhällena i Sverige har ungefär 360 arbetshumlor. Det är svårt att överblicka vad skulle hända om pollineringen inte längre fungerade men de ekonomiska kostnaderna skulle bli enorma. 

Pollinatörer har en central roll för den biologiska mångfalden. Men både tambin och vilda pollinatörer minskar i världen. I USA förlorade mellan 1947 och 2005 59 procent av sina bisamhällen och studier i bl a Holland och England visar på en markant minskning av vilda pollinatörer. I Sverige är 30 procent av våra biarter rödlistade (2005). Det finns flera hot mot pollinatörerna, några viktiga orsaker till deras minskning är förändringarna i landskapet med en minskad variation och ensidigare odlingar och de kemiska bekämpningsmedlen som både är giftiga för bin och humlor och som när örter sprutas bort minskar tillgången till nektar och pollen. En annan viktig orsak är de pågående klimatförändringarna.

I Sverige finns det hela 285 olika arter bin. Ett av dem är honungsbiet, eller tambiet som det också kallas. Honungsbiet används för att producera honung, men hjälper också till att pollinera många olika växter som äppelträd, päronträd och raps. Eftersom olika bin har olika favoritväxter är det viktigt att behålla den mångfald av bin som finns idag, så att alla växter som är beroende av bin kan fortplanta sig. För att stödja bina rekommenderar Naturskyddsföreningen alla att:

  • Välja svensk och gärna ekologisk honung.
  • Välja ekologisk mat. Ekologiska jordbruk använder inte kemiska bekämpningsmedel och de bidrar till en större biologisk mångfald i det omgivande landskapet, vilket gynnar bina.
  • Välja svenskt naturbeteskött, eftersom betesmarkerna är viktiga boplatser för vilda bin.
  • Se till att det finns lämpliga boplatser och mat till bina på din egen tomt eller balkong.

Läs mer om pollinering, bin och honung:

"It's absolute madness!". Se filmen med den brittiske humleforkaren och ekologien Dr David Goulson som berättar om hur kemiska bekämpningsmedel, särskilt neonikotinoider, påverkar pollinerande insekter och andra djur.
https://www.linktv.org/videos/3875568713001 

Om bina i EU försvinner och deras arbete utföras av människor skulle det kosta 200 miljarder kr per år!
http://www.di.se/di/artiklar/2014/10/29/ger-miljon-ratt-varde/?share=61B42326979F205573E9A47A1DE5CE1C

På svenska Wikipedia finns en bra enkel beskrivning av hur pollinering går till. 
http://sv.wikipedia.org/wiki/Pollinering 

Ekologiska odlingsmetoder gynnar pollinatörer. Detta visades i ett försök med jordgubbar på 12 fält i Skåne. I de konventionellt odlade pollinerades endast 17 procent av blommorna mot 45 procent av blommorna...
http://www.slu.se/jordgubbar

Plötslig bidöd, eller Colony Collapse Disorder på engelska, har drabbat populationer av bin världen över under de senaste åren. Ny forskning kopplar massdöden av bin världen över till användning av bekämpningsmedel.
http://svt.se/2.108068/1.2757765/bekampningsmedel_kan_ligga_bakom_bidoden

På Jordbruksverkets webbplats om pollinering finns fina broschyrer som visar hur humlor och bin kan gynnas på gården och i odlingslandskapet. I den nya kampanjen "Mångfald på slätten" arbetar man för att gynna pollinatörer och fåglar på slätten.
www.jordbruksverket.se/pollinering

Vilda bin blir allt mindre vanliga, både i Sverige och i resten av världen. Läs artikel på Naturskyddsföreningens hemsida:
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/jordbruk--mat/jordbrukets-miljopaverkan/binas-tjanster-maste-uppvarderas/

Läs mer om humledrottningarna i sälgen, livets viktigaste frukost: Varje sälg är en biologisk skattkammare som myllrar av liv under hela sin levnad. Boken "Sälg - livets viktigaste frukost" med text av entomologen Bengt Ehnström och färgsprakande akvareller av illustratören Martin Holmer uppmärksammar sälgens betydelse för den biologiska mångfalden.
www.slu.se/cbm