Betande djur ökar den biologiska mångfalden

|24/05, 2021

Betande djur ökar den biologiska mångfalden

Att värna om vår natur är värdefullt i sig, men det är också nödvändigt om vi ska klara av klimatförändringar med extremare väder. Ett sätt att gynna mångfalden är med betande djur. Kor och får gör jordbrukslandskapet rikt på värdefulla växter, insekter och fåglar.

I boken Osynliga Mirakel berättas om mångfalden i en liten bit av en beteshage, nämligen livet i och kring en komocka. Det är en vetenskapligt korrekt beskrivning men med språk och bilder som gör den fantastiska ekosystemtjänsten nedbrytning och näringsämnenas kretslopp fascinerande och begripliga för läsaren. I böckerna Kalas i komockan och Magdans i underjorden förklaras samma fenomen för barn i åldern 5-9 år med livligt illustrerade bilder och roliga texter.

Artrikedom och mångfald - vår livförsäkring

Med biologisk mångfald menas variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung. Det innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem. Genom FN:s konvention om biologisk mångfald har Sverige och de flesta andra länder har enats om att den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.

Ekosystemtjänster är grunden för vår välfärd

Vi människor är beroende av naturen och den biologiska mångfalden med fungerande ekosystem som ger oss ekosystemtjänster, eller ’naturnytta’ som de också kallas. Dessa i sin tur skapar nyttor som är avgörande för vår hälsa och välfärd. Ren luft, rent vatten, pollinerade grödor, bördig jord och skydd mot skadedjur är några, skönhet, kunskap och rekreation är andra. Ekosystemtjänsterna utförs av levande organismer, och skiljer sig på så sätt från andra resurser från naturen.

Naturbetesmarker är våra mest artrika miljöer

Med naturbetesmarker menas öppen mark som inte lämpar sig att odla på men har en lång historia av att betas. Där plöjs inte och gödslas inte, mer än den spillning djuren lämnar när de betar där, och där används inte kemiska bekämpningsmedel. I en enda komocka har forskare hittat över 450 olika arter! För att betesmarker ska fortsätta hysa en rik flora och fauna behöver de hållas öppna av betande kor och får. Naturbetesmarkerna minskar när allt färre djur föds upp på bete, vilket alltså hotar naturvärden i jordbrukslandskapet.  

Ängar och betesmarker växer igen

Betande djur i hagmarkerna gynnar värdefulla växter, insekter och fåglar. Där kan de finna föda och livsrum. I dagens storskaliga jordbruk minskar När djuren minskar i våra betesmarker försvinner många växter och djur. Igenväxning anges av Artdatabanken vara orsaken till att cirka 1 300 arter hotas. Fjärilar är en grupp av insekter som har det extra svårt, apollofjärilen och den svartfläckiga blåvingen är exempel på fjärilar som riskerar att försvinna helt om inte situationen förändras. Orkidén flugblomster är en annan art som drabbas av igenväxningen.

Vi behöver fler betesdjur

För att nå miljömålet för biologisk mångfald behöver betandet i hagmarkerna öka. Det betyder inte att vi behöver fler djur och äter mer kött, utan att det kött vi äter ska komma från djur som fått beta på naturbetesmarker. Så är inte fallet idag, hälften av det kött vi konsumerar är importerat och långt ifrån alla betesdjur betar på naturbetesmarker.

Biologisk mångfald för barn och vuxna

Läs om några av de livsviktiga ekosystemtjänsterna i Osynliga Mirakel. Där berättas med humor och metaforer hur dessa naturens osynliga mirakel funkar och vilka levande organismer som deltar i processerna. Den gröna cellon, Pollenkyssen, Livet i ett nötskal, Kalas i komockan, Vattenpussar, Bladlusjakten och Magdans i underjorden heter de 7 barnböckerna. Beställ böckerna direkt från förlaget här via hemsidan.

Boktips i texten

Omslagsbild av boken Magdans i underjorden

Magdans.i underjorden

Boken berättar om vad som händer i jorden.

Läs mer
Omslagsbild av boken Kalas i komockan

Kalas i komockan

Boken berättar om nedbrytning på ett sätt som passar barn.

Läs mer
Omslagsbild av bokpaketet Osynliga Mirakel

Bokpaket barnböcker

I sju böcker berättar vi om olika fenomen i naturen och varför de är viktiga för djur och natur.

Läs mer